ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการขอผ่อนผัน แบบชำระเต็มจำนวน
นิสิตสามารถขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. ทำคำร้องทั่วไป (หากคณะมีแบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มของคณะ หรือ ดาวน์โหลดที่ registrar.ku.ac...
วันอังคาร, 7 ธันวาคม, 2021 เมื่อ 3:48 PM
ขั้นตอนการขอผ่อนผัน
นิสิตทำคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่อนผัน 1 เทอม 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องที่ 1 https://registrar.ku.ac.th/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม1 2. กรอกแบบฟอร...
วันจันทร์, 6 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 1:16 PM
ตรวจสอบการขอผ่อนผัน ที่เว็บไซต์ MY.KU
นิสิตที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผัน ภาคต้น 63  เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน "ชำระเต็มจำนวน / ชำร...
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 1:04 AM
ตรวจสอบ กยศ. กรอ. ทีเว็บไซต์ MY.KU
นิสิต กยศ. กรอ. เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน (ลงทะเบียนเรียน/สหกิจ)  แล้วกดการเงิน ดูตรงเงินก...
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 1:05 AM
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา COVID-19 ภาคต้น 2564
วันศุกร์, 30 กรกฎาคม, 2021 เมื่อ 10:30 PM
การยืนยันขอรับสิทธิ์และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
การยืนยันขอรับสิทธิ์ลดหย่อนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามร...
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 10:54 AM
ความรู้เกี่ยวกับ A 15 หน่วยกิต
เกณฑ์การพิจารณา A 15 หน่วยกิต 1.  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 2.  สอบได้ระดับคะแนน A จำนวน...
วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 11:28 AM