นิสิตทำคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา


ผ่อนผัน 1 เทอม

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องที่ 1 https://registrar.ku.ac.th/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม1

2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

3. เสนอ อ.ที่ปรึกษา อ.หัวหน้าภาควิชา และคณบดี

4. ลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งที่ registrar.ku.ac.th/request

5. เข้าไปเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนที่ my.ku.th เลือกลงทะเบียนเรียน เลือกชำระเต็มจำนวน และกดยืนยัน

6. ไปที่ เมนูย่อย การเงิน หากคำร้องตามข้อ 4 ได้ดำเนินการแล้ว นิสิตจะพบว่า "ผ่อนผัน" ใต้ภาคเรียนที่นิสิตจะลงทะเบียนเรียน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้


กรณีขอผ่อนผันมากกว่า 1 เทอม 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องที่ 1 https://registrar.ku.ac.th/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม1

2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย *ให้ระบุด้วยว่า ผ่อนผันค่าเทอม 2 เทอม เทอมใดกับเทอมใดบ้าง

3. เสนอ อ.ที่ปรึกษา อ.หัวหน้าภาควิชา และคณบดี

4. ลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งที่ registrar.ku.ac.th/request

5. สำนักบริหารการศึกษา เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอนุมัติผ่อนผันสองเทอม

6. เข้าไปเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนที่ my.ku.th เลือกลงทะเบียนเรียน เลือกชำระเต็มจำนวน และกดยืนยัน

7. ไปที่ เมนูย่อย การเงิน หากคำร้องตามข้อ 4 ได้ดำเนินการแล้ว นิสิตจะพบว่า "ผ่อนผัน" ใต้ภาคเรียนที่นิสิตจะลงทะเบียนเรียน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้


ตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ปฏิทินการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/calendar