เกณฑ์การพิจารณา A 15 หน่วยกิต


1.  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

2.  สอบได้ระดับคะแนน A จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ซึ่งต้องไม่ใช่วิชาฝึกงาน ไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพราะสอบตก หรือเรียนซ้ำในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) มาก่อนแล้ว  และต้องสอบไล่ได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ

3.  นิสิตซึ่งได้รับพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติถัดไป 1 ภาคการศึกษา  สำหรับนิสิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับพิจารณาให้เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของหลักสูตรให้ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลตามแต่คณะกรรมการการศึกษากำหนด


การได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต

ตัวอย่าง  เช่น  ถ้าได้ผลการเรียน A 15 หน่วยกิตในภาคต้น จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตของภาคปลาย

(ในภาคปลาย ต้องลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาเท่านั้น สำหรับนิสิตที่อยู่ในเกณฑ์แต่นิสิตขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพนิสิต ในภาคปลาย จะไม่ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต และไม่สามารถนำไปยกเว้นในภาคการศึกษาอื่นได้)-  ถ้านิสิตอยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไข และคะแนนเข้าครบทุกรายวิชา ให้นิสิตยื่นเรื่องได้ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา ได้ที่นี่ :  ยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

:: (ปฏิทินการศึกษา) ::เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้อง :

1. ใบเสร็จ KU2

2. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. สำเนาบัญชีธนาคาร **สำเนาบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อนิสิต ได้แก่ 6 ธนาคาร คือ

     3.1  ธนาคารไทยพาณิชย์

     3.2  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

     3.3  ธนาคารกสิกรไทย

     3.4  ธนาคารกรุงไทย

     3.5  ธนาคารกรุงเทพ

     3.6  ธนาคารทหารไทยธนชาต

4. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)

*** กรณีนิสิตยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินฯ ล่าช้า (เกินกำหนดเวลา)  ต้องเขียน คำร้องทั่วไป โดยระบุเรื่องขอคืนเงินล่าช้า ภาคเรียนอะไร ปีการศึกษาอะไร พร้อมเหตุผล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  : (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง) โดยแนบคำร้องในหัวข้อหลักฐานอื่น ๆ