นิสิตที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผัน ภาคต้น 63  เช็คที่เว็บ https://my.ku.th/login ค่ะ ไปเมนูเลือกรูปแบบ/การเงินค่ะ แล้วเลือกรูปแบบชำระเงิน "ชำระเต็มจำนวน / ชำระ 3 งวด"  แล้วดูที่ภาคต้น จะมีคำว่า "ผ่อนผัน" นะคะ ดังตัวอย่าง  

https://www.facebook.com/kuregistrar/photos/pcb.1870497183087250/1870490339754601/?type=3&theater