นิสิตสามารถขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำคำร้องทั่วไป (หากคณะมีแบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มของคณะ หรือ ดาวน์โหลดที่ registrar.ku.ac.th เมนู บริการนิสิต เลือก "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม" เลือกแบบฟอร์มหมายเลข 1) 


ดาวโหลดที่ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


2. ให้นิสิตกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย และดำเนินการตามลำดับของเอกสาร คือ เสนอ

(1) อ.ที่ปรึกษา (2) อ.หัวหน้าภาค และ (3) คณบดีของนิสิต 


3. เมื่อเอกสารได้รับความเห็นชอบจาก อ.ทุกท่านแล้ว ให้นิสิตจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request เอกสารควรยื่นก่อนวันที่นิสิตลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 วัน และต้องไม่มีหนี้ค่าเทอมค้างชำระ


4. ให้นิสิตเข้าไปเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ https://my.ku.th/ เมนู "เลือกรูปแบบ/การเงิน" คลิกเมนูแท็บ "เลือกรูปแบบ" ก่อน


5. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายการชำระเงินของภาคการศึกษาปัจจุบัน ที่เมนูแท็บ "การเงิน" จะปรากฏคำว่า "ผ่อนผัน 


อ้างอิง: https://bit.ly/3ncHC8S