เอกสารทางการศึกษา

การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัสก่อน 43 และระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท,เอก)
การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัสก่อน 43 และ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท,เอก) จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มารับด้วยตนเอง
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 12:10 PM
การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัส 43-ปัจจุบัน
การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัส 43-ปัจจุบัน  รับเอกสารทางอีเมล หากยังไม่มีอีเมลเข้า (inbox) ให้ตรวจสอบที่อีเมลขยะ (spam) ระดับบ...
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 12:36 PM
ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา
ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา 1. เตรียมใบรายงานคะแนน โดยทำเครื่องหมายในรายวิชาที่ต้องการ (เฉพาะรายวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น) 2. ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา โดยเลือก...
วันพุธ, 16 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 6:51 PM
การขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เอกสารทางการศึกษา  ขั้นตอนการขอเอกสาร/การรับเอกสารและการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ศึกษารายละเอียดการขอเอกสารออนไลน์ ที่เว็บไซต์ &...
วันศุกร์, 1 กันยายน, 2023 เมื่อ 2:49 PM
ขอทำบัตรใหม่ บัตรนิสิตหาย
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต การทำบัตรนิสิตมี 2 แบบ ซึ่งนิสิตต้องดำเนินการดังนี้ บัตรประจำตัวนิสิต (สำหรับนิสิตที่เคยมีบัตรแล้ว) แบบที่ 1 บัตรประ...
วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม, 2021 เมื่อ 4:13 AM
ตัวอย่าง-หนังสือรับรองกลุ่มวิชา
ตัวอย่าง-หนังสือรับรองกลุ่มวิชา
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน, 2023 เมื่อ 10:59 AM
ตัวอย่าง-ใบรายงานคะแนนคำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่าง-ใบรายงานคะแนนคำอธิบายรายวิชา
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน, 2023 เมื่อ 10:52 AM
คำอธิบายรายวิชา​
ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา 1. เตรียมใบรายงานคะแนน โดยทำเครื่องหมายในรายวิชาที่ต้องการ (เฉพาะรายวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น) ตัวอย่าง 2. ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา...
วันพฤหัสบดี, 6 กรกฎาคม, 2023 เมื่อ 2:59 PM