ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา
1. เตรียมใบรายงานคะแนน โดยทำเครื่องหมายในรายวิชาที่ต้องการ (เฉพาะรายวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น) ตัวอย่าง
2. ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา โดยเลือกจากหลักสูตรที่เข้าศึกษา และ Print เฉพาะหน้าที่ต้องการ
2.1 รายวิชาของคณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตร คลิกที่นี่ https://registrar.ku.ac.th/cur/all
2.2 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 คลิกที่นี่ https://registrar.ku.ac.th/genedu59
2.3 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 คลิกที่นี่ https://kasets.art/HP7Mzx
4. นำเอกสารมายื่นที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 โดยระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองเอกสาร 7 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียม แผ่นละ 20 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2118 0100 ต่อ 8030