การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัสก่อน 43 และระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท,เอก)