การได้รับเอกสารของปริญญาตรี รหัสก่อน 43 และ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท,เอก)

  1. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

  2. มารับด้วยตนเอง