ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา
1. เตรียมใบรายงานคะแนน โดยทำเครื่องหมายในรายวิชาที่ต้องการ (เฉพาะรายวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น)
2. ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา โดยเลือกจากหลักสูตรที่เข้าศึกษา และ Print เฉพาะหน้าที่ต้องการ
2.1 รายวิชาของคณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตร คลิกที่นี่ https://registrar.ku.ac.th/cur/all
2.2 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 คลิกที่นี่ https://registrar.ku.ac.th/genedu59
2.3 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 คลิกที่นี่ https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-2564%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A7.pdf
3. ยื่นเอกสารตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา
4. ระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองเอกสาร 7 วันทำการ
5. ค่าธรรมเนียม แผ่นละ 20 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2118 0100 ต่อ 8030