การสอบ

การสอบ KU-EXITE ประจำปี 2564
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ  แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE ประจำปี 2564 ดูได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/kuexite การเตรียมตัวสอบ ...
วันอังคาร, 29 มิถุนายน, 2021 at 5:55 PM
การขอสอบชดใช้ สอบย้อนหลัง
กรณีการสอบชดใช้ หรือขอสอบย้อนหลัง กรณีติดภารกิจ เช่น เกณฑ์ทหาร เกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาสอบปกติได้ ต้องทำอย่างไร https://askme.registrar.ku....
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 at 2:51 PM
การสอบซ้ำซ้อน
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/exam/overlapping-examination
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:01 PM
ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/examination/final-exem
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 at 11:19 AM
นิสิตที่ยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนแล้ว
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ สำหรับนิสิตที่มายื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนไว้กับทางฝ่ายบริการการเรียนการสอน ชั้น 2 สำนักบริหารการศึกษา โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาที่ส...
วันพุธ, 18 มีนาคม, 2020 at 1:28 PM
แนวปฏิบัติสำหรับการสอบไล่ ภาคปลาย 2562 (รูปแบบ Online)
https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1011.html
วันจันทร์, 30 มีนาคม, 2020 at 11:47 AM
ปัญหาการใช้งานระบบสอบออนไลน์ KU-EXITE ประจำปี 2564
การสอบรอบเก็บตก 17-23 ก.ค. 64   นิสิตที่มีสิทธิ์สอบรอบเก็บตก สามารถเข้าระบบสอบได้ในช่วงวันดังกล่าว จะมีข้อสอบซ้อมและข้อสอบจริงขึ้นพร้อมกัน ให้นิสิต...
วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2021 at 5:59 PM