การสอบ

การขอสอบชดใช้ สอบย้อนหลัง
กรณีการสอบชดใช้ หรือขอสอบย้อนหลัง กรณีติดภารกิจ เช่น เกณฑ์ทหาร เกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาสอบปกติได้ ต้องทำอย่างไร https://askme.registrar.ku....
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 at 2:51 PM
การสอบซ้ำซ้อน
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/exam/overlapping-examination
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:01 PM
ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/examination/final-exem
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 at 11:19 AM
นิสิตที่ยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนแล้ว
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ สำหรับนิสิตที่มายื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนไว้กับทางฝ่ายบริการการเรียนการสอน ชั้น 2 สำนักบริหารการศึกษา โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาที่ส...
วันพุธ, 18 มีนาคม, 2020 at 1:28 PM
แนวปฏิบัติสำหรับการสอบไล่ ภาคปลาย 2562 (รูปแบบ Online)
https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1011.html
วันจันทร์, 30 มีนาคม, 2020 at 11:47 AM
กรณีติดโควิดไม่สามารถเข้าสอบได้
ให้นิสิตติดต่ออาจารย์แต่ละวิชาเพื่อทำเรื่องขอสอบชดเชย นะคะ ทำคำร้องขอสอบชดเชย  ที่คณะของนิสิต  ใช้แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป หากคณะไม่มีแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โ...
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม, 2022 at 9:07 AM