• แนวปฏิบัติในการสอบ
  • ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ
  • ตารางสอบกลางภาค / สอบไล่

    ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักบริหารการศึกษา
    https://registrar.ku.ac.th/exam