ให้นิสิตติดต่ออาจารย์แต่ละวิชาเพื่อทำเรื่องขอสอบชดเชย นะคะ


  1. ทำคำร้องขอสอบชดเชย  ที่คณะของนิสิต  ใช้แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป หากคณะไม่มีแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หมายเลข 2

  2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน การขอสอบชดเชย ต้องทำเสนออาจารย์แต่ละวิชาที่เราขาดสอบ (1 ใบ / 1 วิชา)

  3. ให้นิสิตแนบหลักฐานแสดงการติดโควิด/ผลตรวจ ATK ที่ระบุชื่อ-สกุล รหัสนิสิต วันและเวลาที่ตรวจ หรือใบรับรองแพทย์/หรือจากหน่วยงานที่ออกเอกสารการติดเชื้อโควิด ด้วย

  4. เสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบ โดยต้องลงนามให้ความเห็นชอบ

  5. เสนอ อาจารย์ผู้สอน พิจารณา หากเห็นชอบ อาจารย์จะแจ้งวันสอบชดเชย ลงในคำร้องฯ (การสอบชดเชย นิสิตจะต้องทำเรื่องต่ออาจาร์ผู้สอน ภายใน 7 วัน นับจากวันสอบ โดย อาจารย์ผู้สอน พิจารณาจัดสอบให้ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบจริง)

  6. เมื่ออาจารย์ตามข้อ 4 และ 5 ลงนามแล้ว ให้ส่งคำร้องที่อาคารระพี สาคริก ชั้น 1 พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบชดเชย 100 บาท/วิชา