ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ สำหรับนิสิตที่มายื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนไว้กับทางฝ่ายบริการการเรียนการสอน ชั้น 2 สำนักบริหารการศึกษา โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาที่สอบชนกัน ว่าอาจารย์ผู้สอนมีรูปแบบการจัดสอบให้นิสิตอย่างไร และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กลับดังช่องทางดังภาพ ขอบคุณค่ะ