เพิ่มรายวิชา (Add)

เพิ่มรายวิชาล่าช้าออนไลน์ (ช่วงสอบไล่)
คำตอบ เอกสารที่ใช้  1. คำร้องทั่วไปตามแบบฟอร์มของคณะ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ registrar.ku.ac.th > เมนู "บริการนิสิต" >เลือก "...
วันศุกร์, 3 เมษายน, 2020 เมื่อ 1:39 PM
Add/Drop ล่าช้า
การเพิ่ม ถอนรายวิชาล่าช้า (Add/ Drop)  เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้ 1.  คำร้อง Add/Drop ล่าช้า (ใช้คำร้องขอลงทะเบียนเรียน) โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษา  ...
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 11:06 AM
ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เงื่อนไข  :  จะต้องเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น กรณีที่ 1  ลงทะเบียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ      ...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 12:21 PM
ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต (ต้น,ปลาย) / เกิน 7 หน่วยกิต (ฤดูร้อน)
ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต (ต้น,ปลาย) และ เกิน 7 หน่วยกิต (ฤดูร้อน) ตามข้อบ้งคับฯ ป.ตรี 2559 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย และคาดว่าจะสำเร็จกา...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 12:22 PM
KU3Online/KU3ออนไลน์
KU3 ONLINE เป็นรูปแบบการทำรายการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่าน my.ku. (สำหรับนิสิต ป.ตรี)  ช่วงที่เริ่มทำได้ : ดูปฏิทินการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/calendar ...
วันจันทร์, 3 กรกฎาคม, 2023 เมื่อ 8:43 AM