เพิ่มรายวิชา (Add)

การเพิ่ม (Add) รายวิชาล่าช้า
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/add/add-drop
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 at 10:41 AM
การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า (Add/Drop) ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอนในช่วง 16-22 มีนาคม 2563 นั้น สบศ.จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ สำหรับนิสิตที่ต...
วันพุธ, 18 มีนาคม, 2020 at 2:10 PM
เพิ่มรายวิชาล่าช้าออนไลน์ (ช่วงสอบไล่)
คำตอบ เอกสารที่ใช้  1. คำร้องทั่วไปตามแบบฟอร์มของคณะ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ registrar.ku.ac.th > เมนู "บริการนิสิต" >เลือก "...
วันศุกร์, 3 เมษายน, 2020 at 1:39 PM