การเพิ่ม ถอนรายวิชาล่าช้า (Add/ Drop) 


เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้


1.  คำร้อง Add/Drop ล่าช้า (ใช้คำร้องขอลงทะเบียนเรียน) โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา  และคณบดี  ลงนามอนุมัติ 


2.  แนบพร้อมเอกสาร KU3 ให้ อ.ประจำวิชา และ อ.ที่ปรึกษาลงนาม


3.  ส่งคำร้องที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก ชั้น 1 หรือยื่นออนไลน์ได้ที่ : แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)

    

    โดยนิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาในเว็บ my.ku.th ประมาณ 1-3 วัน 


หมายเหตุ : หากเกินกำหนดรับคำร้องทางสำนักบริหารการศึกษา ต้องเสนอรองวิชาการฯ อนุมัติ สามารถตรวจสอบระบบ my.ku.th โดยประมาณ 1 สัปดาห์


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/