ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต


เงื่อนไข  :  จะต้องเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น


กรณีที่ 1  ลงทะเบียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ

                1.  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ หัวหน้าภาควิชา คณบดี ลงนาม)

               2.  นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่าน ระบบ my.ku.th ตามวันเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนด (ปฏิทินการศึกษา)


กรณีที่ 2  ถอนรายวิชาแล้วต่ำกว่า  9  หน่วยกิต

               1.  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ หัวหน้าภาควิชา คณบดี ลงนาม)

               2.  KU3  (โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา ลงนาม)

  

     เมื่อเอกสารได้รับการลงนามครบแล้ว นำส่งศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก หรือยื่นคำร้องออนไลน์ได้ที่ : แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)สามารถขอคำร้องได้จากทะเบียนคณะ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม