คำตอบ

เอกสารที่ใช้ 

1. คำร้องทั่วไปตามแบบฟอร์มของคณะ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ registrar.ku.ac.th > เมนู "บริการนิสิต" >เลือก "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม" > หัวข้อที่ 1 "คำร้องขอลงทะเบียนเรียน" เลือกหัวข้อ "เพิ่มหรือถอนรายวิชาล่าช้า (แนบ KU3)" 

    การพิจารณาของคำร้องทั่วไป : ผ่านความเห็นชอบ จาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดี หรือประธานโครงการภาคพิเศษ

2. คำร้อง KU3 เลือกดาวน์โหลด หัวข้อ KU3 ADD-DROP Form 

    การพิจารณาของ KU3 : ผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ประจำวิชา โดยขอให้อาจารย์เขียนรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาของคณบดี/ประธานโครงการภาคพิเศษ เช่น "นิสิตได้เข้าเรียน และเข้าสอบจริง" เป็นต้น


สำหรับการยื่นเอกสารผ่านคณะ ขอให้นิสิตติดต่อยื่นเอกสารผ่านออนไลน์ในช่องทางที่คณะกำหนด (อาจารย์สามารถพิจารณาและเซ็นต์แบบออนไลน์ได้) 

สำหรับการยื่นเอกสารมายัง สำนักบริหารการศึกษา สามารถผ่านช่องทางดังนี้

1) อีเมล์ registrar.ku.ac.th โดยนิสิตใช้เมล์ Ku.th ของนิสิตในการล็อคอินเมล์

2) ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ผ่านระบบ AskMe 4.0 ตามรูป


ในส่วนของการอนุมัติ สำนักบริหารการศึกษาจะเสนอและส่งเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป จึงจะดำเนินการเพิ่ม/ถอนรายวิชาให้นิสิตได้  

***เมื่อรายวิชาปรากฏในระบบแล้ว นิสิตจึงจะติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อกรอกคะแนนล่าช้า ต่อไป***