ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต (ต้น,ปลาย) และ เกิน 7 หน่วยกิต (ฤดูร้อน)


ตามข้อบ้งคับฯ ป.ตรี 2559 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ที่จะขอลงทะเบียนเรียนเกิน


     -  ภาคการศึกษาปกติ (ภาคต้น / ภาคปลาย)  ที่จะขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต

     -  ภาคฤดูร้อน  ที่ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 7 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต


วิธีดำเนินการ

     1.  เขียนคำร้องทั่วไป + KU3 ระบุรายวิชาที่ขอลงทะเบียนเรียนเกิน

     2.  เสนอลงนามคำร้อง  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาควิชา  และคณบดีเจ้าสังกัดของนิสิต

     3.  นำคำร้องส่งที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก หรือยื่นออนไลน์ได้ที่ : แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)


*** หากตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเงื่อนไข รายวิชาที่ขอเรียนเกินจะปรากฏในเว็บ my.ku.th (ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์) ***


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/