สถานะสภาพนิสิต

การขอคืนสถานภาพนิสิตและขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%...
วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์, 2020 at 6:37 PM
ขั้นตอนขอลาออก
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/students/status/resignation  #การลาออก
วันเสาร์, 29 กุมภาพันธ์, 2020 at 3:24 PM
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
วันเสาร์, 20 มิถุนายน, 2020 at 12:38 PM