ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา


1. นิสิตเลิอกรูปแบบและชำระเงินรักษาสถานภาพนิสิต ในระบบ my.ku.th ตามวันในปฏิทินการศึกษา
2. ทำคำร้องขอลาพักการศึกษา ยืนผ่านทางคณะนิสิตสังกัด (อ.ที่ปรึกษา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ) แนบสำเนาการชำระเงิน
3. ยืนเอกสารผ่านระบบ registrar.ku.ac.th/request นิสิต / ยื่นคำร้องออนไลน์

4. นิสิตตรวจสามารถตรวจสอบในระบบ my.ku.th ภายใน 1-2 วัน