ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ หรือ https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/853.htmlสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

กรุณาติดต่อยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือโครงการภาคพิเศษต้นสังกัดได้เลยค่ะ#คืนสภาพนิสิต #คัดชื่อออก #พ้นสภาพนิสิต #ความเป็นนิสิต