มีเกณฑ์การพิจารณา โดยอ้างอิงจาก ข้อบังคับฯ ป.ตรี 2559 

ข้อ 26.4 สถานภาพนิสิตจะสิ้นสุดด้วย

26.4.9 คะแนนเฉลี่ยสะสม (cum. G.P.A.) ต่ำกว่า 1.50 ยกเว้น ปี 1 เทอม 1 (ภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่)

26.4.10 คะแนนเฉลี่ยสะสม (cum. G.P.A.) ต่ำกว่า 1.75 ติดต่อกัน 2 เทอม ยกเว้น ปี 1 เทอม 1 (ภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่)


การดูเกรดเพื่อพิจารณาเกณฑ์พ้นสภาพนิสิต คือ

    -  ดูจากเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ใช่เกรดเฉลี่ยของเทอมนั้น

    -  ดูเกรดเฉลี่ยสะสมครั้งแรก ที่ ปี 1 เทอม 2

               ถ้าต่ำกว่า 1.50 ถูกคัดชื่อออกทันที

               ถ้ามากกว่า 1.50 แต่ต่ำกว่า 1.75 ยังไม่ถูกคัดชื่อออก แต่ให้ดูเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมถัดไป         

        ถ้าต่ำกว่า 1.75 อีกครั้งติดต่อกัน จะถูกคัดชื่อออก