นิสิตติดต่อทางคณะเพื่อทำคำร้องขอลาออก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  

โดยนิสิตต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระกับทางคณะ ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักหอสมุด และไม่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  • ตรวจสอบหนี้สิน ค้างชำระ (ปลอดหนี้) ที่งานการเงิน กองกิจนิสิต อาคารระพีฯชั้น 4 หรือช่องทางตรวจสอบออนไลน์ 


  • ตรวจสอบการยืมคืนหนังสือ ที่เคาน์เตอร์ สำนักหอสมุด หรือช่องทางตรวจสอบออนไลน์ที่ลิงค์ https://bit.ly/2JysQIQ


หากได้รับการตรวจสอบการค้างชำระและผู้เกี่ยวข้องลงนามครบถ้วนทั้ง 8 ช่องแล้ว นำส่งที่ศูนย์บริการนิสิต ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก หรือส่งคำร้องทางช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request 


รายละเอียดเพิ่มเติม https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/864.html


ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณประภาพร บุญส่งศรี regppb@ku.ac.th

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา #คำร้องระดับปริญญาตรี/บัณฑิตวิทยาลัย 

https://askmeku.freshdesk.com/support/solutions/articles/60000703917