• การตรวจสอบหนี้สินคงค้างออนไลน์ที่กองกิจการนิสิต  • ตรวจสอบการยืมคืนหนังสือ ที่เคาน์เตอร์ สำนักหอสมุด
 
  • หรือช่องทางตรวจสอบออนไลน์ที่ลิงค์ https://bit.ly/2JysQIQระดับปริญญาตรี/บัณฑิตวิทยาลัย 

https://askmeku.freshdesk.com/support/solutions/articles/60000703917