การทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EXITE

เมื่อไม่ได้เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE ก่อนที่นิสิตสำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นผลคะแนนทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การสอบ KU-EXITE ประจำปี 2565
อ่านวิธีและรายละเอียดการเข้าระบบสอบที่ https://registrar.ku.ac.th/kuexite การสอบ KU-EXITE ก่อนจบการศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดให้นิสิต...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 6:06 PM
การยื่นคะแนนสอบอื่นแทน KU-EXITE
หากนิสิตไม่ได้เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ นิสิตสามารถนำผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอื่นมายื่นแทนได้  ก่อนที่นิสิตจะสำ...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 6:15 PM
ปัญหาการใช้งานระบบสอบออนไลน์ KU-EXITE ประจำปี 2564
1) คำถามที่พบบ่อยจากการใช้งานระบบสอบออนไลน์  Q: การล็อคอินเข้าระบบสอบ A: ให้ล็อคอินที่ G: Sign In เท่านั้น ไม่ใช่ Login  Q: ล็อคอินเข้าระบบสอบไม...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 6:18 PM
การจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับปี 1 (กรณีมีคะแนนอื่นอยู่แล้ว)
สำหรับนิสิตที่มีคะแนนภาษาอังกฤษอื่นอยู่แล้ว (คะแนนต้องยังไม่หมดอายุ ก่อนวันที่ยื่น) ให้นิสิตยื่นไฟล์คะแนนภาษาอังกฤษอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ โดยคะแนนยั...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 6:20 PM
เงื่อนไขการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (กรณีมีคะแนนมากกว่า 1 อย่าง)
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 6:22 PM