หากนิสิตไม่ได้เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ นิสิตสามารถนำผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอื่นมายื่นแทนได้  ก่อนที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สมัครสอบ KU-EPT ได้ ที่นี่


หลักเกณฑ์ของคะแนนที่ใช้ยื่น

1. คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด  เช่น KU-EPT TOEIC  TOEFL เป็นต้น ตามรูปแนบ

2. คะแนนต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ยื่น

3. ยื่นผ่าน Google form เท่านั้น เปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี 

    ลิงค์ยื่นคะแนน ที่นี่

4. ขั้นตอนการยื่นคะแนน สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รับปริญญาในเดือน ต.ค. 2565

**ถ้าสอบ KU-EXITE แล้ว ไม่ต้องยื่นคะแนนมาอีก มหาวิทยาลัยจะดึงคะแนนมาเอง** 

***กำหนดการยื่นคะแนนวันสุดท้าย คือ วันที่ 27 ก.ค. 2565 จะใช้เฉพาะคะแนนอื่นที่ไม่ใช่ KU-EXITE***