อ่านวิธีและรายละเอียดการเข้าระบบสอบที่ https://registrar.ku.ac.th/kuexite


การสอบ KU-EXITE ก่อนจบการศึกษา


 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดให้นิสิตปริญญาตรีทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบหรือยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษา 1 ปี ตามหลักสูตร เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต หากไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


สำหรับนิสิตตกค้างไม่ได้สอบในรอบที่ผ่านมา และประสงค์จะสอบพร้อมรุ่นน้องในปี 2565 นี้นิสิตที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ 400 บาทแล้ว ภายในวันที่ 18-20 ก.ค. 2565

และสอบภายในวันที่ 3 - 9 ส.ค. 2565 

(สอบเวลาใดก็ได้ ระบบเปิดเวลา 12.00 น. เที่ยงวัน ของวันสอบวันแรก จนถึง เวลา 23.59 น. ของวันสอบวันสุดท้าย)


1. ให้ทำข้อสอบซ้อมสอบก่อน 


2. หลังจากนั้นให้ทำข้อสอบจริง โดยสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 3-9 ส.ค. 2565


3. กรณีนิสิตที่ยกเลิกการสอบ หรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบ ขอให้นิสิตดำเนินการ

3.1. กรอกแบบฟอร์มในแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป  พร้อมแจ้งเหตุผลด้วยว่า เพราะอะไรถึงขอคืนเงินค่าสมัครสอบ

3.2. แนบหลักฐาน ส่งคำร้องได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwpXxqFW5YI47cgy0Xsq7T0ZSBVtgfAQLe6IP5P79KShtJ9Q/viewform 


พิมพ์ชื่อเรื่องว่า ขอคืนเงินค่าสมัครสอบ KU-EXITE รอบเพิ่มติม


เอกสารแนบ  

1) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ 

2) หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อ นามสกุลของนิสิตในการโอนเงินคืน


ขอให้ดำเนินเรื่องการคืนเงินภายใน  1 เดือน หมดเขตวันที่ 30 ก.ย. 2565ตรวจสอบการชำระเงิน


1. ตรวจสอบการชำระเงิน ให้เข้าเว็บ https://eduserv.ku.ac.th/exite/
2. ไปที่เมนู ตรวจสอบการชำระเงินผลสอบและใบรายงานผลคะแนนสอบ KU-EXITE 


นิสิตสามารถขอได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ตามช่องทางนี้นะคะ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/?q=th/node/add/contact-us การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอื่น ๆ


คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สามารถยื่นแทน KU-EXITE ได้ จะเปิดให้ยื่นคะแนนอื่น ประมาณเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ให้นิสิตสังกัดแต่ละวิทยาเขตยื่นผ่าน google form

ดูรายละเอียดได้ที่ registrar.ku.ac.th/kuexite 
ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณชวนขวัญ นิลประพันธ์

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการ #งานภาษาอังกฤษ/ข้อมูลสถิติ/คัดชื่อออก

https://askmeku.freshdesk.com/a/solutions/articles/60000703917