สำหรับนิสิตที่มีคะแนนภาษาอังกฤษอื่นอยู่แล้ว (คะแนนต้องยังไม่หมดอายุ ก่อนวันที่ยื่น)

ให้นิสิตยื่นไฟล์คะแนนภาษาอังกฤษอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ โดยคะแนนยังไม่หมดอายุ ผ่านทางวิทยาเขต ดังนี้

บางเขน/สุพรรณบุรี  ที่นี่   หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 2565

กำแพงแสน ที่นี่  หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 2565 หรือสอบถามที่กองบริหารวิชาการและนิสิต ของวิทยาเขต

ศรีราชา ที่นี่   หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 2565 หรือสอบถามที่งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต

สกลนคร ที่นี่