มาตราการจากมหาวิทยาลัย เพื่อเยียวยานิสิต ช่วง COVID-19

มาตรการช่วยเหลือนิสิต จากสถานการณ์ COVID-19
คำตอบ การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตสามารถผ่อนผันชำระได้จนถึงก่อนวันสอบไล่ของภาคเรียนนั้นๆ (ทั้งภาคฤดูร้อน และภาคต้น ปี 2563 นี้ ต้องชำระค่าธรร...
วันพุธ, 8 เมษายน, 2020 at 8:25 AM