คำตอบ

การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตสามารถผ่อนผันชำระได้จนถึงก่อนวันสอบไล่ของภาคเรียนนั้นๆ (ทั้งภาคฤดูร้อน และภาคต้น ปี 2563 นี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนสอบไล่)

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตสามารถขอผ่อนผันชำระได้ สำหรับนิสิตที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยนิสิตต้องทำคำร้องผ่านคณะ และชำระงวดแรกเพื่อลงทะเบียนเรียนก่อน (รายละเอียดต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) นิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนนิสิตช่วยงาน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในวิกฤติการณ์ COVID-19 โดยยื่นความจำนงได้ผ่านกองกิจการนิสิต นะคะ 

มาตรการฯ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2563