การเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รายวิชา 01355101, 01355102 และ 01355103

Early registration ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Early Registration ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564  นิสิตสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา : https...
วันศุกร์, 19 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 2:17 PM
เส้นทางการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ครบ 9 นก.
อธิบายการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ครบ 9 หน่วยกิต เมื่อนำผลสอบไปเทียบกับเกณฑ์คะแนนสอบ ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้ว นิสิตจะทราบว่...
วันพุธ, 1 มิถุนายน, 2022 เมื่อ 6:29 PM