การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Early Registration

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 


นิสิตสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา :
https://registrar.ku.ac.th/early-regis-642


หรือที่เฟซบุ๊คเพจ  :

https://www.facebook.com/kuregistrar/photos/pcb.2315199688616995/2315194821950815/