อธิบายการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ครบ 9 หน่วยกิต

เมื่อนำผลสอบไปเทียบกับเกณฑ์คะแนนสอบ ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้ว นิสิตจะทราบว่า ตนเองจะได้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษใด เป็นวิชาแรก และมีเส้นทางการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตัวใดต่อไป จนครบ 9 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำหนด ดูตามรูป