การจัดการเรียนการสอน

สอบถามการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปี 2563 (จากสถานการณ์โรค COVID-19)
คำตอบ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี 2563 ยังมีอยู่ค่ะ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายการสอนออนไลน์สำหรับทุกวิชาที่เปิดในภาคฤดูร้อน  ส่วนรายวิชาไหนจะเปิด...
วันเสาร์, 11 เมษายน, 2020 เมื่อ 10:08 AM
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคปลาย 2564
ให้จัดรูปแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์และแบบออนไซต์) โดยเน้นผู้เรียนแบบออนไซต์เป็นสำคัญ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ รายวิชาบรรยายแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไม่เกิน 50 คน ต...
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 8:37 PM