การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปี 2563

สอบถามการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปี 2563 (จากสถานการณ์โรค COVID-19)
คำตอบ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี 2563 ยังมีอยู่ค่ะ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายการสอนออนไลน์สำหรับทุกวิชาที่เปิดในภาคฤดูร้อน  ส่วนรายวิชาไหนจะเปิด...
วันเสาร์, 11 เมษายน, 2020 at 10:08 AM