ให้จัดรูปแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์และแบบออนไซต์) โดยเน้นผู้เรียนแบบออนไซต์เป็นสำคัญ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ รายวิชาบรรยายแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไม่เกิน 50 คน ตามประกาศ มก. 26 พ.ย. 64