คำตอบ

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี 2563 ยังมีอยู่ค่ะ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายการสอนออนไลน์สำหรับทุกวิชาที่เปิดในภาคฤดูร้อน  ส่วนรายวิชาไหนจะเปิดบ้าง นิสิตสามารถตรวจสอบวิชาที่เปิดให้นิสิตลงทะเบียนได้ที่ ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา เมนู 959 ตามรูปนะคะ เนื่องจากภาคฤดูร้อน ไม่ใช่ภาคการศึกษาบังคับ จึงเป็นข้อกำจัดที่ทำให้มีวิชาเปิดน้อย ส่วนใหญ่เปิดให้เฉพาะนิสิตที่ตกค้าง และต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเท่านั้น ในส่วนของภาคพิเศษนั้น หากนิสิตมีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ขอให้ติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเปิดรายวิชาจากเจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษของตนเองนะคะ