ถอนรายวิชา (Drop)

รายวิชาบรรยายและปฎิบัติการที่ลงพร้อมกัน ขอถอนวิชาบรรยายอย่างเดียวได้หรือไม่
การถอนรายวิชาบรรยายและปฎิบัติการที่ลงทะเบียนพร้อมกัน  ในวิชาที่รหัสไม่เหมือนกัน  นิสิตสามารถถอนวิชาบรรยายออกได้  โดยสามารถดำเนินการได้หลังจากการสอบกลางภาค  ...
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 at 6:33 PM
การถอน (Drop) รายวิชา
https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/student/add/add-drop
วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์, 2020 at 8:27 PM
การยื่นถอนรายวิชาล่าช้า ผ่านระบบออนไลน์
คำตอบ เอกสารที่ใช้  1. คำร้องทั่วไปตามแบบฟอร์มของคณะ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ registrar.ku.ac.th > เมนู "บริการนิสิต" >เลือก &q...
วันศุกร์, 3 เมษายน, 2020 at 1:42 PM