ถอนรายวิชา (Drop)

รายวิชาบรรยายและปฎิบัติการที่ลงพร้อมกัน ขอถอนวิชาบรรยายอย่างเดียวได้หรือไม่
การถอนรายวิชาบรรยายและปฎิบัติการที่ลงทะเบียนพร้อมกัน  ในวิชาที่รหัสไม่เหมือนกัน  นิสิตสามารถถอนวิชาบรรยายออกได้  โดยสามารถดำเนินการได้หลังจากการสอบกลางภาค  ...
วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 เมื่อ 6:33 PM
การยื่นถอนรายวิชาล่าช้า ผ่านระบบออนไลน์
เอกสารที่ใช้  1. คำร้องทั่วไปตามแบบฟอร์มของคณะ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   แบบฟอร์ม คำ...
วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน, 2022 เมื่อ 9:31 AM