การถอนรายวิชาบรรยายและปฎิบัติการที่ลงทะเบียนพร้อมกัน  ในวิชาที่รหัสไม่เหมือนกัน  นิสิตสามารถถอนวิชาบรรยายออกได้  โดยสามารถดำเนินการได้หลังจากการสอบกลางภาค  โดยที่ผลคะแนนของปฏิบัติจะไม่เป็นโมฆะ

อนึ่ง การถอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติผ่านระบบ Online ในภาคปลายปีการศึกษา 2562 นี้ จะเป็นการบังคับถอนทั้งคู่ ดังนั้น หาก
นิสิตจะต้องการถอนวิชาบรรยายอย่างเดียว ให้นิสิตดำเนินการโดยการใช้แบบฟอร์มคำร้องกระดาษ ที่มีลายเซ็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นแล้วมายื่นที่สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 2 อาคาระพีสาคริก ฝ่ายการเรียนการสอน