เอกสารที่ใช้ 


1. คำร้องทั่วไปตามแบบฟอร์มของคณะ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

  • แบบฟอร์ม คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เลือกหัวข้อ "เพิ่มหรือถอนรายวิชาล่าช้า (แนบ KU3)" 
  • การพิจารณาของคำร้องทั่วไป : ผ่านความเห็นชอบ จาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดี หรือประธานโครงการภาคพิเศษ


2. คำร้อง KU3 เลือกดาวน์โหลด 

  • แบบฟอร์ม KU3 ADD-DROP Form 
  • การพิจารณาของ KU3 : ผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ประจำวิชา โดยขอให้อาจารย์เขียนรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาของคณบดี/ประธานโครงการภาคพิเศษ เช่น "นิสิตประสงค์จะถอนรายวิชา และไม่ได้เข้าสอบจริง" เป็นต้น


การยื่นเอกสาร


3. สำหรับการยื่นเอกสารผ่านคณะ ขอให้นิสิตติดต่อยื่นเอกสารผ่านออนไลน์ในช่องทางที่คณะกำหนด (อาจารย์สามารถพิจารณาและเซ็นต์แบบออนไลน์ได้) 


4. สำหรับการยื่นเอกสารมายัง สำนักบริหารการศึกษา สามารถผ่านช่องทางดังนี้

  • ส่งอีเมล์ถึง registrar@ku.ac.th โดยนิสิตใช้อีเมล์ @ku.th ของนิสิตในการล็อคอินอีเมล์
  • อัพโหลดเอกสารออนไลน์ทาง Google Form ที่  https://registrar.ku.ac.th/request  


ในส่วนของการอนุมัติ สำนักบริหารการศึกษาจะเสนอและส่งเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป จึงจะดำเนินการเพิ่ม/ถอนรายวิชาให้นิสิตได้  

***ขณะที่รายวิชาปรากฏในระบบ อาจารย์จำเป็นต้องกรอกเกรดให้นิสิตไปก่อน ***


ตรวจสอบกำหนดการตามปฎิทินการศึกษา

 https://askmeku.freshdesk.com/support/solutions/articles/60000598621-ปฏิทินการศึกษา