การกรอกข้อมูลในระบบ CHECO

คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO
คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) สามารถศึกษาจากไฟล์ pdf แนบด้านล่างนี้ checo_man-new-2.pdf (ku.ac.th)
วันจันทร์, 12 มิถุนายน, 2023 เมื่อ 1:19 PM