คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) สามารถศึกษาจากไฟล์ pdf แนบด้านล่างนี้


checo_man-new-2.pdf (ku.ac.th)