คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 

สามารถศึกษาจากไฟล์ pdf แนบด้านล่างนี้


https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/lecturer/checo