ทุนการศึกษา

ทุนผลการเรียนดีเด่น (A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
กรณีนิสิตได้ A รวม 15 หน่วยกิตในภาคต้น นิสิตจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ซึ่งนิสิตต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนในภาคปลายด้วยนะคะ  วันเปิดเทอมนิสิตสามารถ...
วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน, 2023 เมื่อ 11:49 AM