ทุนการศึกษา

ทุนผลการเรียนดีเด่น (A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
กรณีนิสิตได้ A15 หน่วยกิตในภาคต้น 2564 นิสิตจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิตในภาคปลาย 2564 ซึ่งนิสิตต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนในภาคปลาย 2564 ด้วยนะคะ  วันเปิดเทอม...
วันอังคาร, 16 พฤศจิกายน, 2021 at 3:15 PM