ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่ได้เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามกำหนดการ สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้กำหนดการต่างๆ ดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา 

https://registrar.ku.ac.th/delivery