การขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ให้นำหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ส่งที่งานสารบรรณ ชั้น 3 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก หรืออีเมล registrar@ku.ac.th เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือฯ จะตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาและส่งสถาบัน/หน่วยงานต่อไป ประมาณ 7 วันทำการ