ฝ่ายบริการการเรียนการสอน  ให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน add/drop 
เปิดหมู่เรียน หมู่เรียนเต็ม ขอผ่อนผันค่าเทอม เรียนควบวิชาพื้นฐานต่อเนื่องที่เคยติด F ถูกคัดชื่อออก ขอคืนสถานภาพนิสิต เข้าระบบ my.ku ไม่ได้ การสอบ KU-EXITE การยื่นคะแนนเทียบโอนภาษาอังกฤษแรกเข้า การสอบซ้ำซ้อน ปฏิทินการศึกษา การกรอก มคอ. ตารางเรียน ตารางสอบ งานสหกิจศึกษา

โปรดติดต่อชั้น 2 สำนักบริหารการศึกษา 
อาคารระพีสาคริก โทร. 0 2118 0110 หรือ 0 2118 0100 ต่อ 8035-8043