งานการเงิน โปรดติดต่อชั้น 3 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก โทร. 021180100 ต่อ 8074-8078