การทำเรื่องขอคืนเงินค่าเทอม กรณีถูกคัดชื่อออก

ให้นิสิตเขียนคำร้อง โดยใช้ คำร้องทั่วไป


เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้อง :

1. คำร้องทั่วไป   ==> :: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง ::

          -  โดยระบุชื่อเรื่องว่า "ขอคืนเงิน เนื่องจากถูกคัดชื่อออก" 

          -  ชื่อ - นามสกุล

          -  รหัสประจำตัวนิสิต

          -  เบอร์โทรศัพท์

2. ใบเสร็จ KU2  (ถ้ามี)

3. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

4. สำเนาบัญชีธนาคาร **สำเนาบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อนิสิต ได้แก่  6  ธนาคาร คือ

         4.1  ธนาคารไทยพาณิชย์

         4.2  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

         4.3  ธนาคารกสิกรไทย

         4.4  ธนาคารกรุงไทย

         4.5  ธนาคารกรุงเทพ

         4.6  ธนาคารทหารไทยธนชาต

ส่งคำร้องมาที่ E-Mail  :  suphaluck.s@ku.th