นิสิตต้องรอให้ทางกองกิจการนิสิตโอนเงินกองทุนเข้ามหาวิทยาลัยก่อน จึงจะทำเรื่องขอคืนเงินได้ เพราะการทำเรื่องขอคืนเงินต้องใช้ใบเสร็จ KU2 เป็นหลักฐาน.

(เบอร์ติดต่อ :  กองกิจการนิสิต งานบริการและสวัสดิการนิสิต  โทร. 0 2118 0150 - 9) 

ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์  สามารถยื่นเรื่องออนไลน์ได้ที่นี่  :  ยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา


เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้อง :

1. สำเนาบัญชีธนาคาร **สำเนาบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อนิสิต ได้แก่ 6 ธนาคาร คือ

     1.1  ธนาคารไทยพาณิชย์

     1.2  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

     1.3  ธนาคารกสิกรไทย

     1.4  ธนาคารกรุงไทย

     1.5  ธนาคารกรุงเทพ

     1.6  ธนาคารทหารไทยธนชาต

2. ใบเสร็จ KU2

3. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

*** กรณีนิสิตยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินฯ ล่าช้า (เกินกำหนดเวลา)  ต้องเขียน คำร้องทั่วไป โดยระบุเรื่องขอคืนเงินล่าช้า ภาคเรียนอะไร ปีการศึกษาอะไร พร้อมเหตุผล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  : (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง) โดยแนบคำร้องในหัวข้อหลักฐานอื่น ๆ