ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา


หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 8080 - 8083 สายใน (61)  8080 - 8083 

เวลาจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


E-mail : reg_bu@ku.th

Facebook : ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา มก. 

Website : https://registrar.ku.ac.th/หลักกสูตร/ge 


 

หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่