หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา ดังลิงก์ที่แนบ

https://registrar.ku.ac.th/geการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 (คู่มือ) ผ่านการพิจารณา
รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังลิงก์ที่แนบ 

https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-2564%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A7.pdfรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ดังลิงก์ที่แนบ 

https://o365ku-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/teerayut_pl_live_ku_th/EeWDNPbTuZVNhbPINnHOi8oBVsYIRyUPXAriNlESwLwEGQ?e=eeWSHa