1. เข้า่เว็บไซต์ https://my.ku.th ที่เมนูด้านข้าง "เลือกรูปแบบ/การเงิน" และ 


1.1 เมนูแท็บ "เลือกรูปแบบ" 

เลือกประเภทการชำระเงิน "แบ่งชำระ 3 งวด"


1.2 เมนูแท็บ "การเงิน"

คลิก "พิมพ์ใบแจ้งหนี้" เพื่อนำไปชำระเงิน2. การแบ่งชำระเงิน 3 งวด

2.1 หากชำระงวดแรกแล้ว ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผัน และ

2.2 ชำระงวดถัดไปทุกวันที่ 1-10 ของเดือน ต้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่มีการสอบไล่ 

 


3. ตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ปฏิทินการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ปฏิทินการศึกษา-มก